restaurování v české republice / tradice / současnost / perspektiva

 

setkání s ředitelem NPÚ

Nové podněty pro restaurátorskou praxi

5. března 2006

V pátek 3. března se uskutečnilo v Nostickém paláci setkání reprezentace restaurátorů s generálním ředitelem NPÚ dr. Hájkem. Jednání se zúčastnili vedoucí restaurátorských škol AVU prof. Karel Stretti a doc. Petr Siegl, předseda Asociace restaurátorů doc. Petr Kuthan, jednatel Přípravného výboru ČKR Martin Pavala a člen rady AR Jiří Černohorský. Ministerstvo kultury zastupovala poradkyně ministra Zuzana Poláková a s dr. Hájkem byla přítomna též tisková tajemnice NPÚ Simona Hradilová. Setkání mělo především informativní charakter, ale přineslo některé významné podněty pro aktuální praxi i dlouhodobější perspektivu výkonu restaurátorské činnosti v rámci památkové péče.

Dr. Hájek informoval o své představě spolupráce památkářů a restaurátorů, založené na rovnoprávném partnerství, o jednoznačné podpoře vzniku Komory restaurátorů, o potřebě a vůli dále prohlubovat a rozšiřovat restaurátorské intervence na základě exaktních průzkumů jak v "klasických" oborech restaurování malby, plastiky a uměleckého řemesla, tak architektury. Spolu se zástupkyní MK potvrdili též rozhodnutí ministra ustanovit Radu pro restaurování jako poradní expertní orgán ministerstva, který by též koordinoval oborové aktivity na poli památkové péče vedoucí k novému systému výkonu restaurátorské činnosti. Členy Rady by měli být vedle restaurátorů též ředitelka odboru památkové péče MK a generální ředitel NPÚ. (Podle dřívější informace hledá MK také možnost zřídit Radu malou novelou památkového zákona; Rada by pak měla podobné právní postavení jako Rada pro centrální evidenci sbírek − § 5 zákona č. 122/2000 Sb.). Ustavení Rady je reakcí na fakt, že založení Komory vyžaduje poměrně složitý a dlouhodobý legislativní proces.

Restaurátoři ocenili deklarovaný přístup generálního ředitele s tím, že je naprosto nezbytné obnovit důvěru mezi památkáři a restaurátory, založenou na partnerství a vzájemném respektu namísto současného stavu, kdy jsou restaurátoři mnohdy stavěni do pozice podřízených památkářů, určujících v rámci odborných vyjádření a závazných stanovisek i ty aspekty restaurátorského procesu, které jim odborně ani právně nepříslušejí, přičemž se poněkud zapomíná na fakt, že právě restaurátor je za restaurované dílo osobně zodpovědný − na rozdíl od nijaké nebo institucionálně anonymní zodpovědnosti odborného památkáře či úředníka. Konstatovali jsme, že pouhý výčet nakupených problémů je nad rámec časových možností schůzky a je nutno se jim nadále věnovat při navazujících setkáních či v rámci zřizované Rady pro restaurování. Ředitel dr. Hájek nabídl možnost urgentních intervencí v rámci svých kompetencí. V tomto smyslu jsme zmínili především nezbytnost zajistit transparentní podmínky zadávání restaurátorských prací, akcentující především kvalitativní odborná hlediska, nikoli hlediska pouze či prioritně finanční, nutnost rehabilitovat objektivní systém ověřování kvality restaurátorských prací kolaudací za spoluúčasti expertů − restaurátorů (např. z pozice Rady pro restaurování), potřebu eliminovat střet zájmů pracovišť NPÚ jako investorů restaurátorských prací na jedné a "nezávislých" odborných institucí na druhé straně, řešit odborně leckdy nepřijatelné a nerealizovatelné termínové požadavky, vyplývající z věcně absurdních předpisů nepřevoditelnosti financí z roku na rok či vypisování opakovaných tendrů na etapy té samé zakázky z týchž důvodů, řešit ingerenci odborných restaurátorských hledisek do formulací odborných vyjádření NPÚ a závazných stanovisek výkonných orgánů, důsledně bojovat se zneužíváním restaurátorských licencí či nekorektním převáděním zakázek apod. Zběžně byly diskutovány i problémy vzdělávání zejména v uměleckořemeslných oborech.

Ředitel dr. Hájek závěrem požádal o zformulování nejnaléhavějších potřeb oboru, jejichž řešení může být nápomocen.

Martin Pavala, akad. mal.