| září 2004 | Hlas pro pět procent
V čurbesu legislativního zakotvení restaurátorské profese v porevolučních – to to letí – 15 letech vůbec není snadné zachovat si zdravý rozum a úsudek. Zakalené vody se snad v poslední době poněkud projasňují, ale jde to ztuha. (Stačí se podívat, kolik takzvaně restaurátorských firem se dodnes, nepochybně vědomě, pyšně ohání dávno neplatnou koncesí a zápisem v obchodním rejstříku na restaurování kulturních památek, klamajíce tak veřejnost i investory. Upozornění na tyto podvodníky třeba na tomto serveru by bylo nepochybně velmi žádoucí a záslužné.) A teď ještě DPH! Poněkud záhadné vyškrtnutí »restaurování uměleckých předmětů« z taxativního výčtu uměleckých služeb v příloze č. 2 (seznam služeb podléhajících snížené sazbě) vládního návrhu zákona vedlo k automatickému, leč možná zbrklému závěru, že veškeré restaurování spadlo do 19% sazby. Pro investory, neplátce DPH, odkázané částečně nebo zcela na státní dotace, je to katastrofa a faktické snížení »darovaných« prostředků o nikoli nevýznamných 14 %. Někdo může namítnout, že spousta restaurátorů DPH neplatí, pročež se to tak nepozná. Inu, krom toho, že se jedná o docela podstatné znevýhodnění těch, kdož DPH odvádějí, je na místě připomenout, že hranice pro povinný odvod DPH se snížila na milion korun ročního obratu, takže nedobrovolných plátců bude zhusta přibývat. Zdá se však, že účtujeme 19 %, aniž bychom museli. » celý článek… 

| září 2004 | Stále panují zmatky a dohady kolem sazby DPH pro restaurování. Podle některých názorů a výkladů by se na restaurování uměleckých děl mohla přeci jen vztahovat snížená 5% sazba, a to vzhledem k údajnému zařazení do SKP (Standartní klasifikace produkce) 92.3 (asi bychom byli ti »podobní samostatní umělci« v kolonce 92.31.22, protože výslovně není restaurování uměleckých děl nikde uvedeno). Tato výjimka by se však asi nemohla vztahovat na restaurování uměleckořemeslných prací, provozované licencovanými restaurátory-řemeslníky. Bude velmi zajímavé, jak budou v takovém případě berní úředníci určovat onu hranici uměleckého a řemeslného… Snažíme se v této věci zjistit, co se dá; pokud má někdo z kolegů jakékoli relevatní informace, rádi je uveřejníme! (napište nám)

| srpen 2004 | Už jsme přivykli, že restaurování budí všeobecnou pozornost jen vzácně, výhradně v těch případech, kdy se týká artefaktu, který pro jeho velikost či význam prostě nelze přehlédnout. Mediální hvězdou oboru je v posledním roce bezkonkurenčně Andrej Šumbera, nejen díky televiznímu dokumentu o restaurování relikviáře sv. Maura, ale i článku o tajemství ostatkového kříže Karla IV. v české mutaci National Geographic (říjen 2003) a reportáži Jiřího X. Doležala v letošním čtyřiatřicátém čísle Reflexu o právě zahájeném restaurování symbolu české státnosti, středobodu revolučních shromáždění i milostných schůzek – Myslbekova svatého Václava na Václavském náměstí. Inu, zaplaťbůh za každou pozitivní prezentaci, zvláště je-li podána způsobem alespoň trochu příčetným a kompetentním, nepletouce si restaurátora s restauratérem (což oba zmíněné články vrchovatě splňují)  Lze však přece jen litovat, že mediální oko nespočine občas na akci třebas méně nápadné, nicméně přinejmenším stejně závažné i atraktivní – konkrétně tu máme na mysli například právě v předchozím odstavci zmíněné restaurování schodištního cyklu karlštejnské Velké věže a leckteré další.

| květen 2004 | Ústav dějin umění AV ČR uspořádal ve dnech 5.-7. května v refektáři kláštera Na Slovanech kolokvium Schodištní cykly Velké věže hradu Karlštejna: Stav po restaurování. Malby, bravurně restaurované Petrem Barešem a Jiřím Brodským, mohli účastníci shlédnout při následné exkurzi na Karlštejn. Program kolokvia (pdf, 230 kB).

| duben 2004 | Rozsáhlou zprávu o konferenci Obnova památek 2004 - omítky historických staveb, kterou jsme avizovali v březnu, publikoval na svém webu eZPP Jan Sommer. Přednesené příspěvky se dotkly širokého spektra problému - od teoretických a metodických postulátů po praktické aplikace a technologické postupy.

| březen 2004 | DPH 19 % !!! V návrhu nového zákona o DPH, jehož znění jsme přinesli v poslední zprávě, byla na poslední chvíli přijata (mimo jiné) změna, kterou parlamentní tisk, z něhož jsme čerpali, ještě nereflektoval. Z citovaného odstavce seznamu služeb zařazených do snížené sazby bylo restaurování uměleckých předmětů vypuštěno a na celý obor se tak vztahuje základní, tedy 19% sazba DPH. Detailně na stránkách Ministerstva financí.
Stát si tak pojistil poměrně slušnou návratnost beztak setrvale nedostatečných prostředků věnovaných na restaurování uměleckých a uměleckořemeslných děl ze státní kasy a ještě si přijde na své z kapes soukromých.
Bez komentáře...

| únor 2004 | V posledním únorovém týdnu byl poslaneckou sněmovnou schválen vládní návrh zákona o DPH. V seznamu služeb, které jsou zařazeny do snížené, tedy 5% sazby (příloha č. 2 zákona), je výslovně uvedeno i restaurování uměleckých děl, cit.:
- Umělecké a ostatní zábavní služby zařazené v SKP 92.3, které zahrnují činnosti spisovatelů, skladatelů, malířů, sochařů, herců, interpretů estrádních, kabaretních a podobných samostatných umělců, restaurování uměleckých předmětů, předvádění modelů.
Plné znění obsáhlého návrhu zákona (150 stran) včetně příloh a důvodové zprávy naleznete v našem archivu.

| únor 2004 | MF Dnes přinesla zprávu o trestním stíhání blíže nejmenovaného pracovníka Kanceláře Senátu a rovněž nejmenovaného člena výběrové komise pro podežření z machinací při výběrovém řízení na restaurování Valdštejnského paláce. Tisková zpráva obsahuje mimo jiné pozoruhodný výrok ředitele vítězné firmy Gema Art, jenž měl směle prohlásit: »Naše nabídka byla jasně nejlepší.« Inu – jak to pan Bahbouh ví? Zná snad nabídky konkurence? A dále: »Už když jsme vyhráli, tak se některé firmy odvolaly, ale pak se potvrdilo naše vítězství.« K tomu se sluší podotknout, že existuje pravomocné soudní rozhodnutí, které dalo odvolání jedné z vylučených firem plně za pravdu (pochopitelně, vzhledem k příslovečné rychlosti našich soudů, se tak stalo v době, kdy v budově se už dávno sněmovalo) a ve zdůvodnění rozsudku jasně konstatuje, že výběrové řízení bylo zcela nekorektní. To ostatně není v našich poměrech nic neobvyklého; v případě Senátu se jen potvrdil známý fakt, že ryba smrdí od hlavy. Zbývá vyčkat konce šetření a doufat, že boží mlýny se přece jenom rozemelou…

| únor 2004 | Přestože současné rituální tanečky kolem sazeb DPH jsou poněkud – eufemisticky řečeno – chaotické a za poskytnutí relevantních informací se musí platit jakýmsi obskurním firmám, na něž vás odkáže Ministerstvo financí (sic!), zjišťujeme prozatím neoficiálně, že restaurování by mělo i po 1. květnu nadále zůstat ve snížené, tedy 5% sazbě!

| únor 2004 | Spiknutí proti Praze s podtitulem České metropoli hrozí vyškrtnutí ze seznamu světových památek je název obsáhlého článku o bídě pražské památkové péče v osmém čísle Respektu, v plném znění přístupném i v elektronické verzi týdeníku.

| únor 2004 | STUDIO AXIS, spol. s r. o., ve spolupráci a pod záštitou ústředního pracoviště Národního památkového ústavu, Fakulty architektury ČVUT a Národního technického muzea, pořádá ve dnech 23.-24. března konferenci s výstavou a exkurzí OBNOVA PAMÁTEK 2004 – OMÍTKY HISTORICKÝCH STAVEB. Bližší informace, program a přihlášky naleznete na www.studioaxis.cz/pamatky.

| leden 2004 | Zvrhlý projekt přeměny slavného kina »64 U Hradeb« v podzemní garáže a další úpravy celého objektu byl - přes zásadní nesouhlas Národního památkového ústavu - schválen odborem památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy. O kauze, bedlivě sledované Klubem Za starou Prahu, jsme poprvé informovali v květnu 2003. Klub se nyní obrací otevřeným dopisem na Ministerstvo kultury a s podnětem na jeho Památkovou inspekci.

| listopad 2003 | Odborný seminář Restaurování barevné vrstvy obrazů pořádá Společnost pro technologie ochrany památek (STOP) ve čtvrtek 27. listopadu 2003 od 9.00 v přednáškovém sále Národního muzea. Společnost, zabývající se ve shodě se svým složením prioritně spíše obnovou architektonických památek, se po pěti letech znovu vrací k problematice restaurování. Za 500.- Kč účastnického poplatku (přidružení členové STOP a zaměstnanci NPÚ vstup zdarma, studenti odborných škol sleva 80%) tak mohou zájemci vyslechnout šestero zhruba půlhodinových přednášek, týkajících se - s jedinou výjimkou - průzkumových a analytických metod (využití Ramanovy spektrometrie, aplikační možnosti RTG fluorescenční spektrometrie, identifikace některých pigmentů první poloviny 20. století, původ a formy titanu v historické a moderní malbě, netradiční metody identifikace pigmentů). Onou výjimkou by pak měl být referát J. Třeštíka (NG Praha) o Saveryho obraze Ráj. Účastnický poplatek zahrnuje též sborník příspěvků semináře.

| 31. října 2003 | Do Komise pro restaurování MK ČR byla jmenována dr. Milena Nečásková, akad. mal. Byl tak napraven lapsus v poměrném složení Komise, o němž jsme referovali v září. Zároveň bylo novým příkazem ministra členům Komise nařízeno, že musejí spořádaně setrvat na jednání až do doby, kdy bude hotov zápis, aby jej mohli všichni verifikovat. (Verifikací zápisu byl v minulosti pověřován předseda Komise, nebo se kontroloval na první následné schůzi.) Není divu, že po jarní "aféře MCK" se chce ministerstvo pojistit utužením úřednického režimu; otázkou zůstává, jak hodlá hýření s jejich dobrovolně poskytnutým časem členům Komise kompenzovat.

| 1. října 2003 | Dneškem dochází ke změně na postu šéfredaktora Zpráv památkové péče. Jana Sommera, kterému se sluší maximálně poděkovat za obrovskou práci a entuziasmus, který časopisu věnoval, střídá dr. Kateřina Bečková, předsedkyně Klubu Za starou Prahu. Ing. Sommer by se měl nadále věnovat elektronické podobě časopisu, což je informace pro stav památkové péče na českém internetu velmi optimistická. (Ostatně - jeho »pirátská« stránka eZPP zaznamenla výrazný kvalitativní posun.) Dr. Bečková je známa mimo jiné též svou názorovou vyhraněností a angažovaností v kauzách Klubu; břitkost a razanci její polemiky je možné si bezprostředně ověřit v právě publikovaném stanovisku Klubu k uvažované novostavbě na pozemku Hergetovy cihelny. (Aniž si troufáme komentovat názor jedné či druhé strany, spláchnutí posudků Zdeňka Lukeše, Věry Müllerové a Josefa Holečka poukazem na jejich nekompetentnost (!) se jeví přece jen jako poněkud silná káva.) Nechme se překvapit, jak se osobnost nové šefredaktorky projeví v obsahu ZPP.

| září 2003 | Na místo v Komisi pro restaurování MK ČR, uvolněné rezignací Martina Pavaly, akad. mal., na protest proti postupu Ministerstva a nevybíravým osobním útokům ministra Dostála v kauze MCK, byl jmenován rektor IRKT dr. Jan Vojta. V době vzniku této komise počátkem 90. let byl definován základní princip jejího složení ze zástupců jednotlivých, na procesu restaurování participujících profesí, přičemž devět míst (tedy necelá polovina ze stávajících 19 členů) připadlo restaurátorům, jimž bylo též vyhrazeno předsednické místo, disponující dvěma hlasy. (V součtu hlasů tedy restaurátoři disponovali nejtěsnější většinou.) Přestože tento dohodnutý princip nebylo možné z údajných technicko legislativních důvodů zapracovat přímo do zákona, byl dosud, jako jistá gentlemanská dohoda, bezvýhradně všemi ministry dodržován. Nyní tedy dochází k jejímu bezprecedentnímu porušení. Restaurátoři se v restaurátorské komisi ocitají v menšině, restaurátora nahrazuje bývalý památkář, nyní funkcionář školy, která v poslední době vystupuje též (či spíše především) jako velmi razantní podnikatelský subjekt v nepokrytém propojení s jistou dominantní restaurátorskou firmou.
Za současného ministra se lze patrně dočkat čehokoli; přesto se domníváme, že dohody, jakkoli nepsané, by se měly dodržovat; když už kvůli ničemu jinému, tak alespoň pro zdání elementární solidnosti, příslušné ctihodnému úřadu…

| srpen-září 2003 | Novým předsedou Komise pro restaurování MK ČR byl jmenován doc. Petr Kuthan, akad. soch., současně pedagog AVU, předseda Asociace restaurátorů a šéf restaurátorského oddělení Národní galerie. Gratulujeme (byť není k čemu…) a přejeme hodně sil. Vzhledem k tomu, že bývalý předseda odstoupil na protest proti proti postupu ministra a jeho úřadu v kauze MCK, v níž byl obviněn bezmála ze zosnování zločinného spiknutí v zájmu, řečeno s ministrem, „bulváru“ (rozuměj televize Nova), skrývá jeho nahrazení doc. Kuthanem jistý paradox. Nový předseda byl totiž před kamerami dotyčné televize i v celé kauze angažován daleko více, než předseda odstoupivší. Potvrzuje se tak jediné - v „kauze MCK“ vůbec ze strany ministra nešlo o MCK, ale o ryze osobní záležitost vůči domnělému spolustrůjci útoku, vedeného úhlavním nepřítelem, totiž bulvární, fakta zkreslující Novou. Nedávno projednávané stížnosti ministra Radě pro rozhlasové a televizní vysílání v téže věci svědčí o tomtéž. Jak rychle lze na úhlavní nepřátelství pozapomenout, připomněl pohled na téhož ministra, zahajujícího nedávno na téže televizi s populárním moderátorem novou Lotynku, zvanou módně v duchu kapitalismu již pokročilého „Rentou“. „Nalezením společné řeči“ zdůvodnil v denním tisku svůj překvapivý krok (výtěžek hry má připadnout, světe div se, na péči o památky). Přestože by možná bylo záslužnější razantní zdůrazňování významu památkového fondu pro průmyslové odvětví zvané turistický ruch, aby investice do památek alespoň trochu odrážely i jejich ekonomický význam a nebyly odkázány na ubohou almužnu půldruhé miliardy ročně, přejeme panu ministrovi a nové hře osud lepší osudu někdejší Lotynky. Nelze se však zbavit jisté pachuti účelu světícího prostředky…

| červenec 2003 | Číslo 7/2003 časopisu Architekt je cele věnováno památkové péči. I v jeho elektronické podobě (www.casopis-architekt.cz) je publikován rozhovor Pavla Jerieho, Pavla Kupky, Petra Malinského a Jana Sapáka na téma péče o památky, razantní polemika Rostislava Šváchy, Zdeňka Lukeše a Jaroslava Trávníčka o rekonstrukčním zničení či nezničení hotelu Juliš na Václavském náměstí a interview s novým ředitelem NPÚ Jiřím T. Kotalíkem, který se dotýká i takových témat, jako je korupční prostředí v podfinancovaném systému památkové péče nebo absence osobní odpovědnosti tamtéž. Řadu dalších článků přináší verze tištěná; upozorňujeme na článek dr. Vladimíry Koubové, věnovaný Nostickému paláci. V něm si - mimo jiné - všímá i trapného výsledku restaurování nástropních maleb ("děsivý výsledek restaurování Ambrozziho fresky, laikovi nutně připomínající jakési odpudivé mlno…"), na který opakovaně včas poukazovala Komise MK, který se stal předmětem veřejné polemiky publikované na základě článku "Zfušované fresky" v časopisu Týden 21/02, který se stal důvodem mnohých osobních urážek, invektiv a výhrůžek, který měl být napraven zprvu revokací retuše, poté zabílením, aby nakonec zůstal nezměněn pro ostudu českého restaurování.

| květen 2003 | IV. generální zasedání asociace evropských vysokých restaurátorských škol ENCORE proběhlo ve dnech 9. a 10. května v Toruni. Přijatý dokument, který definuje úroveň a rozsah vyžadovaného odborného vzdělání pro výkon restaurování a konservování včetně kvalifikačního rozlišení bakalářského a magisterského studia, jakož i možnosti následného pracovního zařazení absolventů, bude po schválení Evropským parlamentem doporučen členským zemím Evropské unie a měl by zásadním způsobem ovlivnit budoucnost restaurátorských a konzervátorských oborů. Zprávu o zasedání i text přijatého dokumentu přinášíme v rubrice Archiv.

| květen 2003 | Jako by nebylo dosti podzemních garáží na místě malostranského opevnění pod novým skromným poslaneckým internátem v Nerudovce, monstrózní příšernosti na rohu Karlova náměstí a Resslovy ulice a mnohých jiných, hodlají osvícení investoři a architekti ulehčit Praze od zbytečného kina 64 U Hradeb, které hloupě zabírá místo ideální pro podzemní parking, a na Letenské pláni zbudovat nový osmipodlažní Molochov na místě tří jsoucích vilek a zahrad. Informace o obou projektech a stanoviska k nim přinášejí stránky Klubu za starou Prahu.
KOLEGIUM RESTAURÁTORŮ OBA PROJEKTY ZÁSADNÉ ODMÍTÁ A PLNĚ PODPORUJE UVEDENÁ STANOVISKA KLUBU.

| březen 2003 | Rozpočet Ministerstva kultury ČR pro rok 2003 (pdf 120 kB) |
V tanci miliard či přinejmenším stovek miliónů, cálovaných ze státního za kompetentnost našich vlád tu na ukonejšení ukřivděných zámeckých pánů, stavitelů dálnic či mediálních magnátů, tu na budování nepotřebných konzervačně metodických center,  je užitečné připomenout si celý rezortní rozpočet Ministertva kultury. Dopručejeme laskavé pozornosti zejména částku na restaurování movitých kulturních památek či výši částky na program záchrany architektonického dědictví. Kolegové, lze se obávat, že nastal čas rekvalifikací...

| březen 2003 | Díky informaci doc. Petra Kuthana, vedoucího restaurátorského ateliéru NG, můžeme zpřesnit předchozí zprávu. Oněch avizovaných 20 miliónů se jaksi zdrclo na konečných šest, díky čemuž se žádná výběrová řízení nekonají. Restaurování poškozených plastik zadává Národní galerie jednotlivě a přímo, což je zajisté zcela legitimní.

| únor 2003 | Podle zprávy MF Dnes uvolnilo Ministerstvo kultury 20 miliónů korun na restaurování plastik, poškozených ve zbraslavském depozitáři Národní galerie během loňské velké vody. Zaplaťpánbu za každou korunu, nicméně by neměla zapadnout vzpomínka na usilovné ujišťování vedení NG těsně po povodních, že se vlastně dohromady vůbec nic nestalo... Nepochybujeme, že záhy bude rozpoutána smršť příslušných výběrových řízení.

| únor 2003 | Na webu jisté agentury, zabývající se – krom řady jiných aktivit –  též restaurováním, se lze v sekci »vzdělání a výzkum« dočíst pozoruhodné informace: Institut restaurování a konzervačních technik Litomyšl je jediná vysokoškolská instituce v České republice, která poskytuje komplexní vzdělání v oboru restaurování a konzervace památek. Přání otcem myšlenky, chtělo by se říci a odbýt věc mávnutím ruky, zejména s poukazem na téměř milostné personální propojení dotyčné agentury a vzdělávací instituce, v důsledku čehož lze jen obtížně rozlišit jednu od druhé. Pikantní ovšem je, že člen dozorčí rady oné firmy, nikoli nevýznamný český malíř, je dlouholetým profesorem a novým rektorem Akademie výtvarných umění, tedy vysokoškolské instituce, která poskytuje poněkud komplexnější vzdělání v oboru restaurování již půl století.

| E. Capretti: Velcí mistři italského výtvarného umění, Alpress 2002 |
Přehled italského výtvarného umění od 14. do 18. století zasluhuje pozornost nejen svou obsahovou i polygrafickou úrovní, ale též proto, že poprvé u nás publikuje v dostatečně vypovídající kvalitě některá základní díla po nedávném restaurování. Nejde jen o notoricky známé a mnohorkát přetřásané sejmutí nečistot a přemaleb ze stropu či Posledního soudu Sixtinské kaple, ale například též o restaurování Masacciových a Masolinových fresek v kapli Brancacciů ve Florencii či celkové i detailní pohledy na nedávnou dokončenou Leonardovu Poslední večeři. Ilustrace pro knihu poskytla největší světová databáze diapozitivů a digitálních obrazů, ARCHIV SCALA. Jeho 60 000 dosud zpracovaných objektů je možné shlédnout na nové adrese www.scalarchives.it.