restaurování v české republice / tradice / současnost / perspektiva

dopis komise pro restaurování mk čr

ministru kultury ve věci zřízení Metodického centra konzervace při Technickém muzeu v Brně

Vážený pan
Pavel Dostál
ministr kultury ČR

V Praze dne 24. března 2003

Vážený pane ministře, 

obracíme se na Vás ve věci, kterou pokládáme za velmi závažnou jak z hlediska odborného, tak – a v dnešní době možná především – z hlediska účelného nakládání s prostředky státního rozpočtu.

V současné době se poměrně v tichosti připravuje vznik "Metodického centra konzervace" při Technickém muzeu v Brně, které je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury. Jedná se o velkoryse pojatý projekt, který má v prvé řadě řešit "odstranění povodňových škod, vzniklých ve sbírkách muzejní, knižní a archivní povahy". Poté by se centrum mělo stát mimo jiné též vzdělávacím střediskem pro konzervátory a restaurátory. Nárokuje – kromě nákupu čtyřpodlažní budovy Flextronics – rozsáhlé přístrojové vybavení, které by, po likvidaci povodňových škod, mělo sloužit jako centrální analytické pracoviště pro celý obor, tedy i restaurátorům, výtvarným školám, muzeím, galeriím a památkové péči.

Materiál, který byl představen na semináři 18. a 19. února, stejně jako projekt, prezentovaný na internetových stránkách Technického muzea Brno, je však zcela povrchní a nekvalifikovaný, a to jak z hlediska konzervace a restaurování papíru, tak z hlediska technického vybavení plánovaného analytického pracoviště. Není zaštítěn ani personálem kvalifikovaným v tomto oboru. Šokuje bezostyšnou provázaností s několika soukromými s. r. o., které již "projevily zájem" a jsou předurčeny k dodávkám techniky, technologie a k dlouhodobé spolupráci. Vstupní investice do projektu jsou spočítány na 341 miliónů Kč, roční provozní náklady na 30 miliónů, mzdové náklady na minimálně 72 (!) pracovníků činí dalších 15 miliónů; během 10 let, odhadovaných na "odstranění povodňových škod", by tak náklady přesáhly tři čtvrtě miliardy. Plánované částky zvláště vyniknou ve srovnání s některými relevantními kapitolami rezortního rozpočtu – tak veškeré prostředky na restaurování movitých kulturních památek pro rok 2003 činí skromných 25 miliónů (čili zhruba polovinu částky, kterou by spolknul roční provoz centra), dotace na celý program obnovy architektonického dědictví 344,6 miliónu, čili částku prakticky identickou se vstupní investicí do centra.

Široká odborná veřejnost (tím méně Komise pro restaurování a konzervaci jako odborný poradní orgán Ministerstva) neměla možnost předložený materiál oponovat. Specialisté z řad technologů a restaurátorů papíru byli od počátku proti tomuto projektu, vznášejíce řadu velmi vážných a seriózních námitek. Jejich stanoviska však nebyla vůbec brána v potaz. Je příznačné, že instituce, které jsou u nás právem chápány jako špičková metodická pracoviště, se od tohoto projektu zcela distancovaly a své povodní poškozené sbírky si ošetřily nebo ještě ošetřují samy. Některá muzea zřídila vlastní specializovaná pracoviště, jiná jsou zaopatřena díky pomoci zahraničních sponzorů. Přesto jim začíná být bráněno v tom, aby své fondy urychleně revitalizovaly s poukazy na výhledové ošetření v Technickém muzeu Brno. Dlouhodobé uchovávání papírového materiálu v Mochovských mrazírnách je však rovněž nesmírně nákladné a pro samotné sbírky "nezdravé"; čekání na vybudování "Metodického centra konzervace" výrazně tyto náklady zvyšuje a znehodnocuje archiválie, které již mohly být ošetřeny.

Projekt centrálního konzervačního pracoviště by snad mohl být účelný, avšak musel by být předem konzultován s příslušnými odborníky, musel by reflektovat jejich názory a především – musel by být od počátku dostatečně personálně zajištěn. V situaci, kdy je nutné řešit následky povodní ihned, naprosto nelze čekat několik let na vyškolení odborného personálu a na výsledky teprve následně experimentálně ověřovaných metod. Pozastavujeme se nad tím, že takto nekvalitní a povrchní – a patrně i nereálný – projekt mohl být Ministerstvem kultury akceptován bez širší oponentury, tím spíše, že se jedná o ohromné finanční částky v rámci oboru, kterému se prostředků notoricky nedostává. Informaci, že bezmála 300 miliónů již bylo na zřízení centra poskytnuto, se ani nechce věřit.

Vážený pane ministře, naléhavě Vás žádáme o revokaci celého záměru a jeho podrobení kvalifikované odborné oponentuře.

Z pověření Komise pro restaurování Ministerstva kultury ČR
a na základě podkladů jejích členů

Martin Pavala, akad. mal., předseda
 

odpověď ministra