restaurování v české republice / tradice / současnost / perspektiva

prohlášení Přípravného výboru ČKR
k současné situaci v památkové péči

13. února 2006

Přípravný výbor ČKR se znepokojením sleduje vývoj posledních dnů v oblasti památkové péče. Eskalaci problematických kroků, neuvážených výroků, osobních útoků a invektiv vnímáme jako nedůstojnou celého oboru a nepřijatelnou pro jeho společenskou prestiž, bez níž jsou jakékoli snahy o reformu památkové péče a především památková péče samotná předem odsouzeny k nezdaru.

Systémovou reformu památkové péče pokládáme za naprosto nezbytnou a plně podporujeme vůli MK tuto nelehkou a nevděčnou práci zahájit. Není možné nadále lpět na konzervativním ochranářsko-restriktivním systému, jehož nemohoucnost v nových podmínkách byla prokázána děsivou přehlídkou devastací, které postihly náš památkový fond v uplynulých letech a které nadále pokračují. Je však pochopitelné, že každý projev vůle po změně v oboru, který stál – bohužel – přes nejrůznější deklarace vždy na okraji zájmu předchozích politických reprezentací, byl konzervován a do značné míry i paralyzován nevyhovující legislativou, chronickým podfinancováním a sociální degradací, může být vnímán velmi citlivě a vyvolávat obavy o další směřování oboru a samu podstatu jeho existence.

Tím důležitější je způsob zahájení reformy, který by měl být založen na odpovědném dialogu všech zúčastněných stran. Tak byl ostatně také ministrem kultury deklarován. Je alarmující, že dialog, sotva začal, se v posledních dnech zcela vytratil a na jeho místo nastoupila konfrontace. Nedomníváme se, že by mělo valného smyslu dohadování, kdo a čím tuto konfrontaci zahájil a kdo a čím ji dále vyhrotil. Na všech stranách padly výroky daleko přesahující hranice elementární slušnosti. Na všech stranách byla podniknuty kroky, které podniknuty být neměly. Ryze odborné a organizační problémy jsou politizovány a konflikt je posouván do polohy předvolebního politického střetu. Jsme přesvědčeni, že nastoupená cesta konfrontace nemůže vést k žádným rozumným výsledkům.

Připomínáme v této souvislosti traumatickou zkušenost našeho oboru, který na politizaci odborných problémů již jednou doplatil zoufalou kvalitativní degradací a ztrátou společenské prestiže, když z ryze politických důvodů nebylo dokončeno projednání zákona o restaurátorské komoře a poté opět z ryze politicko-ideových důvodů byl obor na léta začleněn do živnostenského zákona. Následky neseme všichni dodnes.

Vyzýváme proto všechny zainteresované k maximální odpovědnosti, zdrženlivosti, sebereflexi a znovuzahájení odborného dialogu.

Vyzýváme politiky všech stran, aby nevyužívali současné zjitřené situace v památkové péči v předvolebním boji a poskytli jí prostor najít a definovat směr dalšího vývoje. Zároveň žádáme kolegy památkáře, aby sami nevtahovali politická grémia do problémů prioritně odborných, zvláště v době, kdy je každá politická proklamace formulována i nahlížena z ne vždy racionálně nezaujatého úhlu pohledu blížících se voleb.

Žádáme vedení MK ČR a NPÚ, aby dostatečně a včas informovala o svých záměrech a koncepcích a odpovědně naslouchala i argumentům oponentů. Vyzýváme ke zdrženlivosti v otázkách personálních i ve veřejných prezentacích náznaků údajných poklesků či deliktů, nejsou-li bezprostředně podloženy relevantními indiciemi.

Vyzýváme generálního ředitele NPÚ, aby znovu zvážil obsazení své Odborné rady, jejíž složení pokládáme za jednostranné, pomíjející interdisciplinaritu památkové péče a v důsledku téhož širší odbornou veřejností stěží akceptovatelné. Žádáme o jasné sdělení, zda deklarovaná „nová orientace státní památkové péče“, vyjádřená podle tiskové zprávy NPÚ složením tohoto grémia, znamená oficiální příklon NPÚ k zásadám koncepce památkové péče České komory architektů.

Vyzýváme Klub Za starou Prahu, aby zvážil emotivní rétoriku svých vyjádření a výzev i veřejné cejchování názorových oponentů v horším případě za pučisty, v lepším za neodborníky.

Diskutující na internetových serverech pak vyzýváme k odvaze stvrdit své názory svými podpisy – obsah diskuzí by pak jistě nezavdával svou občasnou denunciační odpudivostí příčiny k jejich zastavení a dalším eskalacím konfliktních emocí.

Navrhujeme neprodlené uspořádání pracovní neformální odborné konference „Reforma památkové péče“. Domníváme se, že možnost přímé racionální argumentované konfrontace různých pohledů a názorů, oproštěných od osobních averzí, dezinterpretací, zkreslování, existenčních obav či nepodložených tendenčních tvrzení, by mohla výrazně přispět k nalezení cesty, která bude pro památkovou péči novým východiskem a perspektivou.

Praha, 13. února 2005

Martin Pavala, akad. mal., jednatel PV ČKR
prof. Karel Stretti, akad. mal., Akademie výtvarných umění
doc. Petr Siegl, akad. soch., Akademie výtvarných umění
doc. Petr Kuthan, akad. soch., AVU, předseda Asociace restaurátorů