restaurování v české republice / tradice / současnost / perspektiva

 

usnesení valné hromady
Asociace restaurátorů

19. dubna 2006

Valná hromada Asociace restaurátorů:

 1. v návaznosti na svá stanoviska minulých let a v intencích dlouhodobého programu Asociace restaurátorů nadále považuje ustavení České komory restaurátorů jako standardní odborné platformy s plnou profesní samosprávou, povinným členstvím a přenesením působnosti orgánu státní správy v udílení a odnímání oprávnění k restaurátorské činnosti za základ dalšího právního zakotvení restaurátorské profese,
   
 2. ukládá Radě Asociace restaurátorů zajistit neprodleně formulaci věcného záměru příslušného zákona ve spolupráci s Přípravným výborem České komory restaurátorů a zplnomocňuje Radu delegovat do Přípravného výboru ČKR své zástupce,
   
 3. souhlasí s dosavadním postupem Přípravného výboru České komory restaurátorů,
   
 4. zplnomocňuje Radu Asociace restaurátorů projednat návrh zákona o České komoře restaurátorů s dalšími profesními subjekty, které souhlasí se základními principy komory uvedenými v bodě 1),
   
 5. souhlasí s Návrhem opatření v oblasti restaurování kulturních památek ve sféře spravované NPÚ Přípravného výboru ČKR ze dne 9. 3. a ukládá Radě AR zajistit delegaci expertů AR do připravovaného odborného grémia Odboru restaurování NPÚ,
   
 6. zdůrazňuje, že návrh na zřízení profesní komory ani návrhy na akutní opatření ve sféře restaurování kulturních památek nejsou v žádném případě namířeny proti odborné složce státní památkové péče, ale výhradně na posílení ingerence a kvality specifických odborných aspektů v rámci partnerské interdisciplinární spolupráce při zadávání a průběhu restaurátorských prací.