restaurování v české republice / tradice / současnost / perspektiva

akreditace restaurátorů

ve Velké Británii

Už i tak tradicionalistická země, jako je Velká Británie, jejíž liberální konzervatismus nám byl tolikrát předhazován při politickém potírání našich snah o konstituci Restaurátorské komory počátkem devadesátých let, poznala nutnost a výhody systému odborných akreditací.

Profesionální akreditace restaurátora (konzervátora) reprezentuje nejvyšší kvalitativní standart v nejrůznějších oborech péče o kulturní dědictví. Systém akreditací funguje ve Velké Británíi relativně velmi krátce, od roku 2001. Akreditace je požadována od restaurátora při práci na památkách nejvyšší kulturní hodnoty, tzn. zhruba na úrovni našich kulturních památek zapsaných ve státním seznamu.

Žádosti o akreditace jsou posuzovány Národní radou pro restaurování a konzervaci. Tato instituce sdružuje již dvanáct nezávislých asociací restaurátorů a konzervátorů různých oborů.

O akreditaci může požádat restaurátor s plnohodnotným vzděláním a pětiletou praxí, anebo v případě nižšího vzdělání (tím je míněno vzdělání středoškolské) s delší než desetiletou kontinuální praxí v příslušném oboru, která zajišťuje jeho odborný růst. O akreditaci mohou žádat nejen praktičtí restaurátoři, ale také technologové, kurátoři nebo manažeři, kteří dlouhodobě aktivně pracují v konkrétním restaurátorském oboru.

Stručná charakteristika procesu akreditace:
Adept oficiálně oznámí svůj úmysl žádosti o akreditaci Národni radě pro restaurování. Prostřednictvím příslušné oborové restaurátorské asociace je mu zaslána přihláška. Tato asociace poskytne adeptovi kontakt bud' s určitým oborovým restaurátorským pracovištěm, nebo soukromým restaurátorem, který má v daném oboru dostatečnou praxi a prokazatelné vysoce kvalitní pracovní výsledky. Studio nebo soukromý restaurátor plní v období zpracovávání žádosti pro adepta roli tzv. mentora neboli poradce.

Žádost o akreditaci musí obsahovat:
Informace o získaném vzdělání a dosavadní praxí v příslušném oboru. Podrobnou charakteristiku profesionálního rozvoje v období posledních dvou let a stanovení předpokládaných perspektiv dalšího rozvoje. Popis klíčových projektů, na nichž se adept doposud podílel (včetně standartních dokumentací). Rozvahu o profesionálním standartu příslušného oboru a výzvu k posuzovatelům, o kterých problémech svého oboru by chtěl adept diskutovat. Doporučení od dvou subjektů (dosavadních zákazníků nebo spolupracovníků), kteří mohou dotvrdit, že údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé

Národní rada pro restaurování jmenuje skupinu nejméně dvou hodnotitelů, kteří navštíví adepta na jeho pracovišti, kde posoudí skupinu adeptem ošetřených objektů. Návštěva hodnotitelů má charakter diskuze o předložených realizacích a je cca půldenní. Jeden z hodnotitelů zastupuje vždy příslušnou oborovou asociaci, druhý hodnotitel může být z jiného restaurátorského oboru a posuzuje respektování metodologických a etických aspektů. Dokumentace k předkládaným restaurátorským realizacím je hodnotitelům předkládána v předstihu.

Hodnotitelé sdělí své poznatky z návštěvy Akreditačnímu výboru Národní komise pro restaurování, který si může od adepta vyžádat další doplňující informace. Adeptova žádost je společně se zprávou hodnotitelů předána Akreditačním výborem příslušné oborové asociaci, která potvrdí adeptovu způsobilost k akreditaci nebo jej odmítne. Žádost o akreditaci lze také pozastavit s doporučením na odstranění konkrétních nedostatků.

Oborová asociace informuje o svém rozhodnutí adepta a Akreditační výbor Národní komise pro restaurování.

Odmítnutí adepti mají možnost do 30 dnů informovat příslušnou oborovou asociaci o svém úmyslu odvolat se. Písemné odvolání musí být této asociaci podáno do 90 dnů. Odvolání řeší subkomise Akreditačního výboru. Adept má možnost požádat Akreditační výbor o doporučení k odstranění nedostatků své žádosti.

Žádosti o akreditace se podávají každoročně do stanoveného termínu.