restaurování v české republice / tradice / současnost / perspektiva

návrh novely autorského zákona


Právo restaurátorů uměleckých děl
 

§ 1

1)    Předmětem práv restaurátorů uměleckých děl jsou tvůrčí umělecké výkony, jimiž restaurují díla výtvarných umění.

2)    Podmínkou vzniku práva restaurátora je, aby restaurované dílo bylo opatřeno značkou ® s připojením jména restaurátora a roku dokončení výkonu. Značka musí být umístěna na takovém místě a takovým způsobem (např. na rubu plátna obrazu, na opěrné ploše sochy apod.), aby neznehodnocovala restaurované dílo a nevyvolávala omyl o svém účelu.

3)    Restaurováním uměleckého díla není vytvoření uměleckého díla nebo jeho částí, které již zanikly a pro jejichž obnovení chybí podklady nepřipouštějící pochybnost o původním vzhledu díla.


 

§ 2

Obsah práva restaurátora tvoří právo na ochranu původství k výkonu restaurátora.

 

§ 3

Právo restaurátora trvá 25 let od konce roku, v němž došlo k dokončení výkonu restaurátora.
 

zdůvodnění

Návrh reaguje na specifickou tvůrčí uměleckou povahu restaurování uměleckých děl a koncipuje práva restaurátorů těchto děl jako právo na ochranu původství k restaurátorskému zásahu, který má ve vztahu k restaurovanému dílu v zásadě interpretační povahu. Restaurování je tvůrčí prací, vedoucí k výsledku, který není individuální. Tato koncepce návrhu zohledňuje fakt, že uměleckým restaurátorským výkonem sice nevzniká samostatné původní dílo, ale samotný interpretační restaurátorský zásah má umělecký tvůrčí charakter.

Opatření restaurovaného díla jménem restaurátora a datem dokončení restaurátorského zásahu znamená zcela zásadní přínos pro následné restaurátorské zásahy, neboť umožní kdykoli v budoucnosti jednoznačnou identifikaci původce restaurátorského zásahu a vyhledání jeho dokumentace, mající zásadní význam pro následné restaurování. V současné praxi je toto dohledání původství a dokumentace starších restaurátorských zásahů velmi problematické a v horizontu několika desetiletí již téměř nemožné, což souvisí s legislativními nejasnostmi ohledně povinnosti vlastníků restaurovaných děl archivovat restaurátorské dokumentace jako integrální součást restaurovaných děl. Kolegium restaurátorů se v zájmu maximální ochrany restaurovaného díla domnívá, že označení restaurovaného díla jménem restaurátora a datem restaurování by mělo být (nad rámec předkládaného návrhu) v autorském zákonu zakotveno jako povinnost restaurátora, nikoli pouze jeho právo.

Z práva na ochranu původství nevyplývají žádné finanční důsledky.

Text návrhu, formulovaný prof. Knappem, byl projednán a doporučen Asociací restaurátorů a Kolegiem akademických restaurátorů.

březen 1997