stanovisko restaurátorských škol AVU

k Návrhu věcného záměru zákona o památkovém fondu

Akademie výtvarných umění v Praze poskytuje prostřednictvím svých dvou specializovaných ateliérů plné magisterské vzdělání v oborech restaurování uměleckých děl malířských a sochařských. Obor restaurování byl na půdě AVU konstituován již před šedesáti lety, je nejstarší školou svého druhu v Evropě a z řad jejích absolventů se od té doby rekrutuje naprostá většina odborníků působících v této oblasti. Akademie výtvarných umění tak nese podstatný díl zodpovědnosti za obor restaurování uměleckých děl u nás a v rámci této zodpovědnosti a odborných kompetencí by měla být též významným a respektovaným partnerem státní správě a zákonodárných orgánům při konstituci právního zakotvení restaurátorské profese a výkonu restaurátorské činnosti.

Proto jsme velmi uvítali výzvu MK ČR, konkrétně 1. náměstka ministra kultury JUDr. Františka Mikeše, z června minulého roku ke spolupráci při přípravě věcného záměru nového památkového zákona. Dopisem rektora AVU prof. Jiřího Sopka jsme 2. července 2007 vyjádřili svá vstupní stanoviska, zaslali MK řadu dlouhodobě koncipovaných materiálů a vyjádřili připravenost k další spolupráci, o níž jsme byli vzápětí ujištěni.

Ministerstvem kultury deklarovaná spolupráce však nadále nedošla naplnění, AVU nebyla žádným způsobem ke konkrétní přípravě věcného záměru přizvána, své podněty mohla uplatňovat pouze nepřímo prostřednictvím předsedy Asociace restaurátorů doc. Petra Kuthana, který byl MK jmenován do pracovního týmu pro přípravu zákona. Přestože byl věcný záměr zákona v prvé verzi připraven již v březnu, nebyl Akademii ani zaslán k vyjádření a případným připomínkám a soustavně, stejně jako samotná práce přípravného týmu, podléhal utajení.

Teprve po zveřejnění Návrhu věcného záměru zákona o památkovém fondu na webu MK ČR 6. května 2008 tak oficielně zjišťujeme, že prakticky žádný z podnětů AVU (až na drobné dílčí výjimky – viz dále) nebyl do Návrhu zapracován, že Návrh v podstatě fixuje s drobnými úpravami současný stav, dlouhodobě kritizovaný a prokazatelně špatný, a že nadto vnáší do péče o kulturní památky, které jsou výtvarnými uměleckými díly nebo uměleckořemeslnými pracemi nový zásadní rozměr, který prakticky neguje dosavadní odbornou i praktickou konstituci restaurátorského oboru a nutně povede k zásadnímu a nevratnému poškození kulturního dědictví. Konzultační centrum pro restaurování AVU proto neprodleně publikovalo k Návrhu rámcové připomínky a požádalo MK o nápravu. Z médií se však po následné tiskové konferenci MK ČR dozvídáme, že Návrh by měl být v nezměněné formě předložen ještě v červnu vládě ČR a s nabytím jeho účinnosti se počítá od 1. ledna 2010.

Návrhu věcného záměru zákona o památkovém fondu proto Restaurátorská škola malířská a Restaurátorská škola sochařská Akademie výtvarných umění vydávají následující zásadní stanovisko:

Nutnost systémové změny památkové péče je nepochybná; předložený návrh ji však nepřináší a přes některé nepochybně pozitivní aspekty představuje pouze dílčí novelizaci současného stavu. Největšími nedostatky Návrhu věcného záměru zákona o památkovém fondu jsou podle našeho názoru zejména:

K památkové péči obecně:

K restaurování specielně:

Ve světle uvedených zásadních aspektů mají další změny předpokládané Návrhem marginálnější význam.

Zákon o památkové péči je norma, která předurčí mimo jiné i kvalitativní vývoj restaurátorského oboru na desetiletí dopředu. Akademie výtvarných umění jako akreditovaná vysoká škola, vychovávající odborníky, výtvarné umělce – restaurátory, nemůže nečinně přihlížet zásadní degradaci ověřených principů, k nimž restaurátorská péče o umělecká díla dospěla za desetiletí své existence. S navrhovanou právní úpravou restaurování vyslovujeme zásadní nesouhlas.

Žádáme Ministerstvo kultury, aby do konečné verze návrhu zákona zapracovalo některou z navrhovaných variant zřízení profesní samosprávy. Nestane-li se tak, pak žádáme, aby z návrhu byla vypuštěna kategorie „řemeslných oprav“ kulturních památek nebo jejich částí, které jsou výtvarnými díly nebo uměleckořemeslnými pracemi a restaurování bylo definováno ve shodě s profesními normami i nyní platným právním stavem. Dále žádáme Ministerstvo kultury, aby zohlednilo i další připomínky, uvedené v tomto stanovisku. K tomu jsme připraveni poskytnout jakoukoli odbornou součinnost.

Pokud bude návrh zákona o památkovém fondu předložen k projednání bez uvedených změn, vyzýváme Parlament České republiky, aby normu odmítl nebo vrátil k přepracování.

 

V Praze dne 22. května 2008

 

 

prof. Karel Stretti, akad. mal., vedoucí pedagog Restaurátorské školy malířské AVU
doc. Petr Siegl, akad. soch., vedoucí pedagog Restaurátorské školy sochařské AVU

Zpracoval: Martin Pavala, akad. mal., Restaurátorská škola malířská AVU

 

Verze pro tisk, pdf, 138 kB