restaurování do živnostenského zákona

aktuální informace – září 2008

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) uplatnilo v rámci připomínkového řízení k věcnému návrhu zákona o památkovém fondu požadavek na zařazení restaurování kulturních památek do vázaných nebo koncesovaných živností a iniciovalo též jednání s MK v této věci v kontextu připravované novely živnostenského zákona.

Podle názoru MPO je současné rozdělení restaurování pod režim dvou zákonů nesystémové. Připomínáme, že restaurování je jednak předmětem vázané živnosti Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejichčástmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty, jednak je z režimu živnostenského zákona vyjmuto v případě Restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi.

O nesystémovosti tohoto rozdělení nemůže být být pochyb (viz k tomu i řadu materiálů na tomto webu) a s tímto názorem MPO nelze než vřele souhlasit. Kategoricky se však lišíme v názoru na způsob nápravy. Zatímco MPO soudí, že není důvod k tomu, aby restaurování kulturních památek bylo jako celek živností, přičemž by bylo možné zakotvit, že je lze vykonávat pouze na základě stanoviska MK, a v novém živnostenském zákoně navíc navrhuje rozšířit oprávnění k restaurování též na právnické osoby (česky firmy), my jsme si velmi dobře vědomi ověřené zhoubnosti takové úpravy a pokládáme za optimální úpravu restaurování samostatným právním předpisem jako výkon určité velmi specializované profese, definované z hlediska výkonu činnosti jako takové, nikoli z hlediska právní kvalifikace předmětů, s nimiž nakládá.

Paradoxní je, že MPO argumentuje zjednodušováním administrativního prostředí pro podnikatele. Zatímco dnes restaurátor kulturních památek může pracovat jen na základě povolení MK, v budoucnu by s tímto povolením musel ještě absolvovat kolečko na živnostenském úřadě... Zjednodušení vpravdě kolosální.

Situace je nadmíru vážná. Představíme-li si souběh zařazení restaurování kulturních památek do živnostenského zákona se zcela šílenou úpravou této činnosti v návrhu nového zákona o památkovém fondu, pak bez nadsázky můžeme mluvit o rýsujícím se konci restaurátorů v Čechách.