restauro.  cz

| Paul Johnson: Dějiny umění: nový pohled, Academia 2006 |
Autor si vytkl cíl, který se zdá být nadlidský: obsáhnout vývoj umění od prvních výtvarných počinů pravěkých lidí, jež se nám dochovaly, až do současnosti, do začátku 21. století, a to v plné šíři výtvarných oblastí. Zabývá se architekturou, maliřstvím, kresbou a grafikou, sochařstvím, ale i tak specifickými uměleckými projevy, jako je například zdobení těla tetováním  a dalšími technikami nebo úpravami krajiny. Mimořádně zajímavé jsou postřehy týkající se současných trendů, jež se projevují v galerijní a muzejní prezentaci výtvarných děl, v praxi obchodování s uměním či v přístupu k historickým památkám. S mnoha autorovými názory by bylo možno polemizovat, ale jedno nelze Paulu Johnsonovi upřít: schopnost poutavě  vyprávět! Dokáže objevit nečekané souvislosti, s použitím různých postřehů a zajímavostí, o nichž se obvykle ve "vážných" uměnovědných knihách nepíše, načrtává živé portréty umělců, umí vystihnout to, co je pro dílo té které osoby charakteristické. Neskrývá svůj subjektivní pohled, zalíbení v určitých uměleckých směrech či osobnostech. U díla, které si nedělá nárok být přísně vědeckým spisem, to však není na překážku, ba naopak - autor vede čtenáře k tomu, aby zaujímal k výkladu stanovisko, upozorňuje ho na jevy, jež bývají opomíjeny, a vyvolává čtenářův zájem dozvědět se víc. A to je určitě zásadní obohacení, jež kniha čtenářům přináší. Paul Johnson nezavírá oči před ničím, co umění v dnešním světě ohrožuje nebo zavádí ke kýči či planým výstřelkům. Ale jeho pohled přesto vyúsťuje v naději: "Lidský rod je ve svém dětském věku a historie umění teprve začala. Lidský život je krátký, zato život umění dlouhý, a to nejlepší určitě teprve přijde."

| Roman Kubička, Jiří Zelinger: Výkladový slovník malířství, grafiky a restaurátorství, Grada 2004 |
Informace na přebalu avizuje: »Slovník obsahuje podrobné a důkladné vysvětlení nejrůznějších pojmů, technik, technologických postupů, materiálů i přípravků z oblasti malířství , grafiky, konzervování, restaurování i souvisejících oborů pro odbornou i laickou veřejnost. Důvodem vzniku této knihy je snaha shromáždit dostupné informace o základech technik a technologií, kterými vznikaly závěsné obrazy, tapiserie, grafiky, díla na papíru a pergamenu, sochy, mozaiky, nástěnné malby, omítky, vitraje, emaily atp. Slovník obsahuje informace o tom, jak díla vznikají, o možnostech, které poskytují moderní analytické metody při průzkumu památek a konečně o metodách, kterými je možné památky účinně konzervovat a restaurovat. Značná pozornost je věnována materiálům, které byly v minulosti používány při tvorbě uměleckých děl (pigmenty, pojiva, rozpouštědla, oleje, pryskyřice, kámen, kovy, dřevo atp.). Obdobně jsou ve slovníku popsány syntetické polymery, které se v současné době uplatňují i při konzervaci a restaurování památek. Metody datování poukazují na možnosti určení pravosti kulturních památek. Slovník je doplněn obrazovou přílohou. Na konci je připojen rozsáhlý seznam české a zahraniční literatury.«
344 stran, měkká vazba. Objednávka on-line.

| Bohuslav Slánský: Technika malby, Paseka |
Poprvé (!) od roku 1953, respektive 1956, vyšly v listopadu 2003 oba díly zásadní práce zakladatele české restau
rátorské školy, prof. Bohuslava Slánského. Zatímco prvé vydání spatřilo světlo světa v dnes již neexistujícím Nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, vydání druhé zařadilo do svého edičního plánu nakladatelství Paseka. Bude reprintem vydání prvého, doplněným o biografii a životopisné údaje autora, vázaným, formátu 165x245, o celkovém počtu 992 stran, v ochranném pouzdře. Cena 1499 Kč, při objednávce online sleva 20%.

| Jacques Le Goff: Zrození očistce, Vyšehrad 2003 |
Další z překladů nejvýznamnějšího soudobého medievalisty (dosud vyšlo: Kultura středověké Evropy, 1991; Středověká imaginace, 1998; Intelektuálové ve středověku, 2000; Středověký člověk a jeho svět, 1999; Encyklopedie středověku, 2000) sice nesouvisí bezprostředně s výtvarným uměním, ale mělo by být povinnou literaturou pro každého zájemnce o duchovní kulturu středověku i obecně lidské otázky smrti a nesmrtelnosti, spásy a zatracení, odměny, viny, trestu. Sleduje počátky idey očistce v díle sv. Augustina a dalších církevních otců, věnuje pozornost barvitému světu vizí a putování na onen svět. Myšlenka očistce triumfuje u sv. Tomáše Akvinského a dalších scholastiků, v praxi kázání i v dílech uměleckých. Symbolickým závěrem je výstup na očistcovou horu s Dantem. Kniha se mistrně pohybuje na pomezí historie, religionistiky a theologie.

| Marcus Lodwick: Obrazy vyprávějí, Mladé letá 2003 |
Kapesní průvodce příběhy antické a křesťanské ikonografie, zaměřený na nejšírší čtenářskou obec. Stručně seznamuje s půl druhou stovkou nejvýznamnějších postav řecké a římské mythologie i s postavami a příběhy biblickými. Poskytuje klíč k základnímu pochopení hlavních námětů evropského výtvarného umění s mythologickou a náboženskou tématikou.

| David Hockney: Tajemství starých mistrů, Slovart 2003 |
Prostřednictvím 402 vynikajících reprodukcí a dalších ilustrací seznamuje autor, známý britský výtvarník, s výsledky svého několikaletého studia děl starých mistrů od Giotta po Cézanna. Na základě nejrůznějších perspektivních, disproporčních či kompozičních aspektů zjišťuje a experimentálně ověřuje použití optických přístrojů a pomůcek  v jednotlivých slohových epochách a u jednotlivých malířů. Svá zjištění konfrontuje s dobovými grafickými i písemnými prameny, z nichž mnohé jsou, v českém překladu zhusta poprvé, citovány v příloze knihy.

| E. Capretti: Velcí mistři italského výtvarného umění, Alpress 2002 |
Přehled italského výtvarného umění od 14. do 18. století zasluhuje pozornost nejen svou obsahovou i polygrafickou úrovní, ale též proto, že poprvé u nás publikuje v dostatečně vypovídající kvalitě některá základní díla po nedávném restaurování. Nejde jen o notoricky známé a mnohorkát přetřásané sejmutí nečistot a přemaleb ze stropu či Posledního soudu Sixtinské kaple, ale například též o restaurování Masacciových a Masolinových fresek v kapli Brancacciů ve Florencii či celkové i detailní pohledy na nedávnou dokončenou Leonardovu Poslední večeři. Ilustrace pro knihu poskytla největší světová databáze diapozitivů a digitálních obrazů, ARCHIV SCALA. Jeho 60 000 dosud zpracovaných objektů je možné shlédnout na nové adrese www.scalarchives.it.